Over ons

We staan onze scholen dagelijks bij met onze diensten.

Financieel beheer

Gebouwenbeheer

Aankopen

Beleidsinformatie

Ondersteuning onderwijs

Personeel en recrutering

Financieel beheer

In nauwe samenwerking met de regionale boekhouders zorgen wij voor het opstellen en de aangifte van de jaarrekeningen. Tevens ondersteunen wij de financiële planning via het opstellen van de begrotingen aan de hand van het meerjarenplan en leveren wij een jaarlijks rapport met de begrotingscontrole aan de raad van bestuur en de algemene vergadering.
Tevens adviseren wij de directies en schoolbesturen inzake het aangaan van leningen, beheren wij reservefondsen en zorgen wij voor de bewaking van allerhande risico’s. Het doel is een totaalpakket aan financieel advies voor de directies en de raden van bestuur zodat zij correct en onderbouwde beslissingen kunnen nemen.

Ook bij transacties van onroerend goed staan wij de scholen daadwerkelijk bij tijdens de diverse processen: bij de onderhandelingen, het afsluiten van contracten voor aankoop en verkoop, en beheren wij de erfpachten en informatie over de terreinen en gebouwen van het patrimonium.

contact:
info@kobavzw.be
+32 (0)3 304 91 00

Gebouwenbeheer

KOBA vertegenwoordigt 132 scholen in het bisdom Antwerpen, georganiseerd in 9 regionale vzw’s. De bouwadviseurs van elke regio vormen samen met de materiespecialisten van de KOBA de bouwdienst voor al onze scholen.
Het team van bouwadviseurs ondersteunt directies en besturen in het beheer hun gebouwen. Op basis van hun eigen kennis van de gebouwen, de input die zij krijgen van de preventieadviseurs in verband met veiligheid en welzijn, en de pedagogische behoeften van de directies, zorgen zij voor een meerjarenplanning voor de bouwprojecten en voor de uitvoering van deze projecten.

Dit team coördineert jaarlijks meer dan 100 renovatie- en nieuwbouwprojecten. In 2013-2017 werden voor onze scholen ook 14 DBFM-projecten gerealiseerd ( Scholen van Morgen) en voor de periode 2018-2022 staan er opnieuw 6 DBFM-projecten op stapel.

Een driejarig project voor de opmeting en inventarisatie van onze schoolgebouwen met als doel ons gebouwenbeheer te ondersteunen, loopt in de zomer van 2018 af.
Het bouwsecretariaat staat in voor de administratieve opvolging en ondersteuning van alle bouwadviseurs. Het vormt het zenuwcentrum voor alle lopende bouwprojecten. Haar medewerkers houden het overzicht van alle projecten, en onderhouden de contacten met alle externe partijen: de subsidiërende overheid (Agion) en andere overheden, de architecten en de aannemers.

Contact:
bouwcel@kobavzw.be
+32(0)3 304 91 01

Aankopen

KOBA vertegenwoordigt 132 scholen in het bisdom Antwerpen, georganiseerd in 9 regionale vzw’s. De aankoopverantwoordelijken van elke regio vormen samen met de materiespecialisten van KOBA, de aankoopdienst voor al onze scholen. Deze aankoopdienst heeft verschillende taken rond de wet op de overheidsopdrachten. Elke regionale KOBA-vzw is gebonden door deze wet, wat betekent dat al haar scholen elke aankoop in dit licht en over het geheel van de bestedingen van de vzw moet bekijken. Op basis van behoeftenonderzoek uit de jaarlijkse begrotingen, op basis van behoeften geformuleerd door onze scholen en op basis van opportuniteiten, stelt de aankoopdienst bestekken op Dit kan zijn voor onderhandelingsprocedures, Belgische of Europese open procedures of voor aankopen op aanvaarde factuur. Daarnaast wordt er opvolging gegeven aan de wijzigingen van de wet op de overheidsopdrachten.
Directies en bestuurders kunnen terecht op de online bibliotheek van gegunde dossiers. Vragen omtrent het aankoopbeleid en de wet op de overheidsopdrachten kunnen zij stellen aan de specialisten bij KOBA: Gino Broeckhoven en Anne-Marie Croket. De aanbestedingen van KOBA vzw zijn uitsluitend bedoeld voor de scholen van de regionale KOBA vzw’s.

Een overzicht van de lopende dossiers vindt u op e-procurement met zoekwoord %KOBA%.

Contact:
aankoop@kobavzw.be
+32 (0)3 304 91 06

Beleidsinformatie

Basisinformatie over lopende en geplande dossiers in bouw en aankoop, maar ook geconsolideerde financiële informatie en kerngegevens over personeel, lestijden en leerlingen zijn online te raadplegen.

Daarnaast werken wij aan uniforme rapportering over de scholen en regio’s heen, zodat we door vergelijking met elkaar aandachtspunten en streefdoelen kunnen opstellen voor een gezonde evolutie van al onze scholen.Contact:
info@kobavzw.be
+32 (0)3 304 91 00

Ondersteuning onderwijs

Onze ondersteuners voor het basis- en secundair onderwijs staan onze schooldirecties rechtstreeks bij. Ze volgen de wijzigingen in de onderwijswetgeving op de voet en brengen die over aan de directies, met speciale aandacht voor de eigenheid van onze scholen. Dit doen zij met mededelingen, opleidingen en een door hen beheerde online bibliotheek van informatie en standaarddocumenten die door onze directies kan geraadpleegd worden. Ze vervullen ook een callcenter-functie waarin zij directies met raad en daad bijstaan. Dit kan voor de meest uiteenlopende thema’s, gaande van lestijden, verlofstelsels, onderwijsregelgeving, Mijn Onderwijs, juridische zaken, personeels- en leerlingenaangelegenheden, beroepscommissies,…
Om de planlast te verminderen, helpen zij directies ook met de voorbereiding van een aantal administratieve taken en documenten. Voor pedagogisch-didactische ondersteuning verwijzen we door naar de pedagogische begeleidingsdienst.

Nuttige websites:
  • www.wetwijs.be (onderwijsregelgeving)
  • www.katholiekonderwijs.vlaanderen/


Contact:
info@kobavzw.be
+32 (0)3 304 91 00

Personeel en recrutering

Via onze regio’s is KOBA werkgever van 5000 personeelsleden. Wij stellen zowel leerkrachten als arbeiders en bedienden tewerk.

Bij KOBA, gelegen in Westmalle, zijn 15 collega’s actief in coördinerende, administratieve en gespecialiseerde functies. In onze regionale besturen en scholen zijn naast de vele leerkrachten ook heel wat personen actief in ondersteunende en technische functies.

Onze speciale aandacht en dank gaat uit naar de vele vrijwilligers die onze scholen overal ter hulp staan.

klik hier voor een actueel overzicht van vacatures.